algemene voorwaarden - schoorsteenvegen-hasselt.schoorsteen-opmetsen.be

Ga naar de inhoud

algemene voorwaarden

1.  De prijzen zijn steeds netto en zonder korting of taksen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.  Euroservice bv verbindt zicht ertoe de klant slechts éénmaal te bezoeken volgens afspraak gemaakt in de boekingsmodule.
3.  Indien de afspraak buiten de schuld van Euroservice bv om niet kan doorgaan, heeft Euroservice bv het recht om een vervoers-, dervings- en administratiekost aan te rekenen van in toaal 60 €, BTW inclusief.  
4.  De annulatie van een boeking door de klant gemaakt en bevestigd, moet uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de afspraak via mail of telefonisch gebeuren, uitgezonderd geval van overmacht.
5.  De betaling van de door de klant bestelde dienst dient te gebeuren op de dag van de afspraak na de uitvoering, cash of via bancontact, zoals de klant aangeduid heeft.
6.  De klant ontvangt de kwijting en de benodigde attesten. De factuur volgt per email.De betaling mag niet uitgesteld worden omwille van een klacht. Niet betaling bij uitvoering legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant, een interest van 15 % op het nog verschuldigde bedrag te betalen, alsmede een verhoging van het achterstallige saldo met 15 % een titel van een aangenomen en forfataire schadevergoeding met een minimum van 60 €, inclusief BTW, waarbij anderzijds de klant steeds aanspraak kan maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding ingeval van tekortkoming van Euroservice bv.
7. Om geldig te zijn dient elke klacht binnen de acht dagen na de uitvoering ingediend te worden via aangetekend schrijven op het adres van de maatschappelijke zetel.
8. Euroservice bv kan enkel gedagvaard worden voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel.
9. Indien de bestelde dienst niet kan uitgevoerd worden om praktische redenen, bijv. het onderhoud van een aardgasketel kan niet gedaan worden omdat de installatie ingebouwd is in een badkamer of keukenmeubilair of zodanig geplaatst is dat de omkasting van de ketel niet kan opengemaakt worden of dat er geen meepunten zijn om de wettelijke testen uit te voeren heeft Euroservice bv het recht om de vervoers-, derving- en administratiekost van 60 € aan te rekenen. U dient dan zelf te zorgen voor een toegankelijkheid van de te onderhouden installaties en een nieuwe afspraak te boeken.
10. De aangeboden diensten gelden voor normaal vervuilde schoorstenen en installaties.
11. Indien door zware vervuiling van jarenlang geen onderhoud gehad te hebben, de schoorstenen of installaties zo aangetast zijn, kan geen regulier onderhoud gebeuren. In dit geval zijn er 2 mogelijkheden. Indien de tijd het loelaat op dat moment kan de technieker beslissen om extra tijd te nemen om het onderhoud gelijk te doen, aan een meerkost van 60 € per uur per persoon. Indien de tijd het niet toelaat om het onderhoud te doen, kan de klant met de techniekers een nieuwe afspraak maken op een dag dat er rekening kan mee gehouden worden dat het veel langer zal duren en ook een forfataire prijs. In dit geval dient de vervoers- derving- en administratiekost van 60 € betaald te worden, onafgezien van het afgespoken bedrag voor een nieuwe afspraak. Voor het onderhoud van aardgasketels, stookolieketels en voor de keuring van stookolietank keuringen, geldt de regel dat de installaties op het moment van onderhoud dienen te werken.
11. Een aardgasketel of mazoutketel die in panne ligt door foutmelding bijv. kan niet regulier onderhouden worden. Vervanging van onderdelen zoals branders, warmetwisselaars, printplaten, gasblokken e.d.zijn niet inbegrepen in de prijs van het regulier onderhoud en kunnen niet onmiddelijk gebeuren. Herstellingen en aanpassingen van welke aard ook dienen met de technieker besproken worden. Hij kan de klant adviseren, een prijsopgave maken en bij akkoord een termijn van afspraak voorstellen.
12. Bij mazoutketel onderhoud is het vervangen van de sproeier of mazoutfilters niet inbegrepen.
13. Bij gasketel onderhoud is het vervangen van dichtingen en isolatiemateriaal niet inbegrepen.
14. Bij stookolietank keuring dient de tank in gebruik te zijn. Dit wil zeggen aangesloten op een actief verwarmingsstysteen, een cv-ketel of kachel. De tank dient voorzien te zijn van een overvulbeveiliging ( fluit of sonde ) en toegankelijk te zijn voor visueel onderzoek en druktest.
15. Stookolietanks dienen gebruikt te worden voor verwarming en mogen maximaal 6.000 liter bevatten.
16. Indien uw woning gelegen is een stadscentrum of winkelstraat waar de toegang verhinderd wordt op bepaalde uren of helemaal geen toegang is voor wagens, dient de klant zelf parkeergelegenheid te voorzien.
17. Bij de dienst schoorsteenvegen van op het dak, is het de technieker zelf die het recht heeft om te beslissen of de schoorsteen al dan niet van bovenuit geveegd kan worden. Indien de schoorsteen te hoog boven het dak uitsteekt, of het dak te spits is om veilig te betreden, heeft de technieker het recht om lijf en leden eerst te stellen. Er kan dan bekeken worden of de schoorsteen niet langs onder kan geveegd worden of dat er een offerte opgesteld wordt om de schoorsteen te vegen met een hoogtewerker.
Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt
Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Euro Service | Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Terug naar de inhoud